dì zǐ guī
弟 子 规


zǒng xù
总 叙

dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào dì cì jǐn xìn
弟 子 规 圣 人 训 首 孝 弟 次 谨 信 
fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén
泛 爱 众 而 亲 仁 有 余 力 则 学 文


rù zé xiào
入 则 孝

fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn
父 母 呼 应 勿 缓 父 母 命 行 勿 懒 

fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng
父 母 教 须 敬 听 父 母 责  须 顺 承 

dōng zé wēn xià zé qìng chén zé shěng hūn zé dìng
冬 则 温 夏 则 凊 晨 则 省  昏 则 定 

chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn
出 必 告 反 必 面  居 有 常 业 无 变 

shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī
事 虽 小 勿 擅 为 苟 擅 为 子 道 亏 

wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng
物 虽 小 勿 私 藏 苟 私 藏 亲 心 伤

qīn suǒ hào lì wéi jù qīn suǒ wù jǐn wéi qù
亲 所 好 力 为 具 亲 所 恶 谨 为 去

shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū
身 有 伤  贻 亲 忧 德 有 伤 贻 亲 羞 

qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián
亲 爱 我 孝 何 难 亲 憎 我  孝 方 贤

qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng
亲 有 过 谏 使 更 怡 吾 色 柔 吾 声

jiàn bù rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn
谏 不 入 悦 复 谏 号 泣 随 挞 无 怨 

qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng
亲 有 疾  药 先 尝 昼 夜 侍 不 离 床 

sàng sān nián cháng bēi yān jū chǔ biàn jiǔ ròu jué
丧 三 年 常 悲 咽  居 处 变 酒 肉 绝 

sàng jìn lǐ  jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng
丧 尽 礼  祭 尽 诚 事 死 者 如 事 生


chū zé dì
出 则 弟

xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng  dì mù xiào zài zhōng
  兄 道 友 弟 道 恭  兄 弟 睦 孝 在 中 

cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn
财 物 轻 怨 何   生 言 语  忍 忿 自 泯 

huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu
或 饮 食 或 坐 走 长 者 先 幼 者 后 

cháng  hū rén  jí  dài jiào rén bù zài jǐ jí dào
   长 呼 人 即  代 叫 人 不  在 己 即 到 

chēng zūn zhǎng  wù hū míng duì zūn zhǎng wù jiàn néng
  称 尊 长 勿  呼 名 对 尊 长 勿 见 能 

lù yù cháng jí  qū yī cháng wú yán tuì gōng lì
路  遇  长 疾  趋 揖   长 无  言 退 恭 立

qí xià  mǎ chéng xià chē guò yóu dài bǎi bù yú
骑  下 马  乘   下 车 过 犹 待 百 步 余

zhǎng zhě  lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò
长 者 立  幼 勿  坐 长   者 坐 命 乃 坐

zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí
尊 长    前 声 要 低  低 不 闻 却 非 宜

jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí
进 必 趋 退 必 迟 问 起 对 视 勿 移

shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng
事 诸 父 如 事 父 事 诸 兄 如 事 兄 


jǐn
 

zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí
朝 起 早 夜 眠 迟 老 易 至 惜 此 时

chén bì guàn jiān shù kǒu biàn nì huí zhé jìng shǒu
晨 必 盥 兼 漱 口 便 溺 回 辄 净 手

guān bì zhèng niǔ  bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiē
  冠 必 正  纽 必 结 袜 与 履 俱  紧 切 

zhì guān fú yǒu dìng wèi wù luàn dùn zhì wū huì
置 冠 服  有 定 位 勿 乱 顿 致 污 秽

yī guì jié bù guì huá shàng xún fēn xià chēng jiā
衣 贵 洁 不 贵 华 上 循 分 下 称 家 

duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé
对 饮 食 勿 拣 择 食 适 可 勿 过 则

nián fāng shǎo wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu
年 方 少 勿 饮 酒 饮 酒 醉 最 为 丑

bù cóng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng
步 从 容 立 端 正 揖 深 圆 拜 恭 敬 

wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì
勿 践 阈 勿 跛 倚 勿 箕 踞 勿 摇 髀

huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng
  缓 揭 帘 勿  有 声 宽 转 弯 勿  触 棱 

zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén
执 虚 器 如 执 盈 入 虚 室 如 有 人 

shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè
事 勿 忙 忙 多 错 勿 畏 难 勿 轻 略 

dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn
斗 闹 场 绝 勿 近 邪 僻 事 绝 勿 问 

jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng
将 入 门 问 孰 存 将 上 堂 声 必 扬 

rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng
人 问 谁 对 以 名 吾 与 我 不 分 明 

yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu
用 人 物 须 明 求 倘 不 问 即 为 偷 

jiè rén wù jí shí hái hòu yǒu jí jiè bù nán
借 人 物 及 时 还 后 有 急 借 不 难 


xìn

fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān
凡 出  言  信  为 先 诈 与 妄   奚 可  焉 

huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo
话 说 多  不 如 少  惟 其 是 勿 佞 巧 

jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiē jiè zhī
奸 巧 语 秽 污 词 市 井 气 切 戒 之

jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dí wù qīng chuán
见 未 真 勿 轻 言 知 未 的 勿 轻 传 

shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò
事 非 宜 勿 轻 诺 苟 轻 诺 进 退 错 

fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hu
凡 道 字 重 且 舒 勿 急 疾 勿 模 糊

bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn
彼 说 长 此 说 短 不 关 己 莫 闲 管 

jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī
见 人 善 即 思 齐 纵 去 远 以 渐 跻

jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng
见 人 恶 即 内 省 有 则 改 无 加 警 

wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì
唯 德 学 唯 才 艺 不 如 人 当 自 砺

ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī
若 衣 服 若 饮 食 不 如 人 勿 生 戚

wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què
闻 过 怒 闻 誉 乐 损 友 来 益 友 却 

wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn
闻 誉 恐 闻 过 欣 直 谅 士 渐 相 亲 

wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è
无 心 非 名 为 错 有 心 非 名 为 恶

guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yī gū
过 能 改 归 于 无 倘 掩 饰 增 一 辜


fàn ài zhòng
泛 爱 众 

fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zǎi
凡 是 人 皆 须 爱 天 同 覆 地 同 载 

xíng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo
行 高 者 名 自 高 人 所 重 非 貌 高 

cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà
才 大 者 望 自 大 人 所 服 非 言 大

jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī
己 有 能 勿 自 私 人 所 能 勿 轻 訾

wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn
勿 谄 富 勿 骄 贫 勿 厌 故 勿 喜 新 

rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo
人 不 闲 勿 事 搅 人 不 安 勿 话 扰 

rén yǒu duǎn qiē mò jiē rén yǒu sī qiē mò shuō
人 有 短 切 莫 揭 人 有 私 切 莫 说 

dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn
道 人 善 即 是 善 人 知 之 愈 思 勉 

yáng rén è jí shì è jí zhī shèn huò qiě zuò
扬 人 恶 即 是 恶 疾 之 甚 祸 且 作 

shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī
善 相 劝 德 皆 建 过 不 规 道 两 亏 

fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shào
凡 取 与 贵 分 晓 与 宜 多 取 宜 少 

jiàng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bù yù jí sù yǐ
将 加 人 先 问 己 己 不 欲 即 速 已

ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng
恩 欲 报 怨 欲 忘 报 怨 短 报 恩 长 

dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān
待 婢 仆 身 贵 端 虽 贵 端 慈 而 宽 

shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán
势 服 人 心 不 然 理 服 人 方 无 言 


qīn rén
亲 仁

tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī
同 是 人 类 不 齐 流 俗 众 仁 者 希

guǒ rén zhě rén duō wèi yán bù huì sè bù mèi
果 仁 者 人 多 畏 言 不 讳 色 不 媚 

néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shào
能 亲 仁 无 限 好 德 日 进 过 日 少 

bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài
不 亲 仁 无 限 害 小 人 进 百 事 坏


yú lì xué wén
余 力 学 文 

bù lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén
不 力 行 但 学 文 长 浮 华 成 何 人 

dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn
但 力 行 不 学 文 任 己 见 昧 理 真 

dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào
读 书 法 有 三 到 心 眼 口 信 皆 要 

fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ
方 读 此 勿 慕 彼 此 未 终 彼 勿 起

kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng
  宽 为 限 紧 用 功 工 夫  到 滞 塞 通 

xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì
心 有 疑 随 札 记 就 人 问 求 确 义

fáng shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng
房 室 清   墙 壁 净 几 案 洁 笔  砚 正 

 mò mó piān xīn bù duān  zì bù jìng xīn xiān bìng
墨 磨 偏 心 不 端 字 不 敬 心 先 病 

liè diǎn jí yǒu dìng chǔ dú kàn bì huán yuán chǔ
列 典 籍  有 定 处 读 看 毕  还  原 处 

 suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài  jiù  bǔ zhī
  虽 有 急 卷 束 齐  有 缺 坏 就 补 之 

 fēi shèng shū píng wù  shì bì cōng míng huài xīn zhì
  非 圣 书 屏 勿  视 蔽 聪 明 坏 心 志 

wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xùn zhì
勿 自 暴 勿 自 弃  圣 与 贤 可  驯 致 

 

返回首页 | 返回前页 | 设为首页 | 收藏本站 |  | 联系我们 
本站欢迎链接,转载请先与我们联系。QQ:9537699