sān zì jīng
三 字 经

rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn gǒu bù jiào xìng nǎi qiān
人 之 初 性 本 善 性 相 近 习 相 远  苟 不 教  性 乃 迁

jiào zhī dào guì yǐ zhuān xī mèng mǔ zé lín chǔ zǐ bù xué duàn jī zhù
教 之 道 贵 以 专  昔 孟 母 择 邻 处 子 不 学 断 机 杼

dòu yān shān yǒu yì fāng jiào wǔ zǐ  míng jù yáng yǎng bù jiào fù zhī guò
窦 燕 山 有 义方 教 五 子 名 俱 扬 养 不 教 父 之 过

jiào bù yán shī zhī duò zǐ bù xué fēi suǒ yí yòu bù xué lǎo hé wéi
教 不 严 师 之 惰 子不 学 非 所 宜 幼 不 学 老 何 为

yù bù zhuó bù chéng qì rén bù xué bù zhī yì wéi rén zǐ fāng shǎo shí
玉 不 琢 不 成 器 人 不 学 不 知 义 为 人 子  方 少 时

qīn shī yǒu xí lǐ yí xiāng jiǔ líng néng wēn xí xiào yú qīn suǒ dāng zhí
亲 师 友 习 礼 仪 香 九 龄 能 温 席 孝 于 亲 所 当 执

róng sì suì néng ràng lí dì yú cháng yí xiān zhī shǒu xiào tì cì jiàn wén
融 四 岁 能 让 梨 弟 于 长  宜 先 知 首 孝 悌 次 见 闻

zhī mǒu shù shí mǒu wén yī ér shí shí ér bǎi bǎi ér qiān qiān ér wàn
知 某 数 识 某 文 一 而 十 十 而 百 百 而 千 千 而 万

sān cái zhě tiān dì rén sān guāng zhě rì yuè xīng sān gāng zhě
三 才 者 天 地 人 三 光 者  日 月 星  三 纲 者

jūn chén yì fù zǐ qīn  fū fù shùn yuē chūn xià  yuē qiū dōng
君 臣 义 父 子 亲  夫 妇 顺 曰 春 夏  曰 秋 冬

cǐ sì shí yùn bù qióng yuē nán běi yuē xī dōng cǐ sì fāng yìng hū zhōng
此 四 时 运 不 穷 曰 南 北 曰 西 东 此 四 方 应 乎 中

yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ cǐ wǔ xíng běn hū shù yuē rén yì lǐ zhì xìn
曰 水 火 木 金 土 此 五 行 本 乎 数  曰 仁 义 礼 智 信

cǐ wǔ cháng bù róng wěn dào liáng shū mài shǔ jì cǐ liù gǔ rén suǒ sì
此 五 常 不 容 紊 稻 粱 菽 麦 黍 稷 此 六 谷 人 所 食

mǎ niú yáng jī quǎn shǐ cǐ liù chù  rén suǒ sì yuē xǐ nù yuē āi jù
马 牛 羊 鸡 犬 豕 此 六 畜 人 所 饲 曰 喜 怒 曰 哀 惧

ài wù yù qī qíng yù páo tǔ gé  mù shí jīn sī yǔ zhú nǎi bā yīn
爱 恶 欲 七 情 欲 匏 土 革 木 石 金 丝 与 竹 乃 八 音

gāo zēng zǔ fù ér shēn shēn ér zǐ zǐ ér sūn zì zǐ sūn zhì xuán zēng
高 曾 祖 父 而 身 身 而 子 子 而 孙 自 子 孙 至 玄 曾

nǎi jiǔ zú rén zhī lún fù zǐ ēn fū fù cóng xiōng zé yǒu dì zé gōng
乃 九 族 人 之 伦 父 子 恩 夫 妇 从 兄 则 友 弟 则 恭

zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng jūn zé jìng chén zé zhōng cǐ shí yì rén suǒ tóng
 长 幼 序 友 与 朋 君 则 敬 臣 则 忠 此 十 义 人 所 同

fán xùn méng xū jiǎng jiū xiáng xùn gǔ míng jù dòu wéi xué zhě bì yǒu chū
凡 训 蒙 须 讲 究  详 训 诂 明 句 读 为 学 者 必 有 初

xiǎo xué zhōng zhì sì shū lún yǔ zhě èr shí piān qún dì zǐ jì shàn yán
小 学 终 至 四 书 论 语 者 二 十 篇 群 弟 子 记 善 言

mèng zǐ zhě qī piān zhǐ jiǎng dào dé shuō rén yì zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ
孟 子 者 七 篇 止 讲 道 德 说 仁 义 作 中 庸 子 思 笔

zhōng bù piān yōng bù yì zuò dà xué nǎi zēng zǐ zì xiū qí zhì píng zhì
中 不 偏 庸 不 易 作 大 学 乃 曾 子 自 修 齐 至 平 治

xiào jīng tōng sì shū shú rú liù jīng shǐ kě dú shī shū yì lǐ chūn qiū
孝 经 通 四 书 熟 如 六 经 始 可 读 诗 书 易 礼 春 秋

hào liù jīng dāng jiǎng qiú yǒu lián shān yǒu guī cáng yǒu zhōu yì
号 六 经 当 讲 求 有 连 山  有 归 藏 有 周 易

sān yì xiáng yǒu diǎn mó yǒu xùn gào yǒu shì mìng shū zhī ào
三 易 详 有 典 谟 有 训 诰 有 誓 命  书 之 奥

wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ zhù liù guān cún zhì tǐ dà xiǎo dài zh lǐ jì
我 周 公 作 周 礼 著 六 官 存 治 体 大 小 戴 注 礼 记

shù shèng yán lǐ yuè bèi yuē guó fēng yuē yǎ sòng hào sì shī dāng fěng yǒng
述 圣 言 礼 乐 备 曰 国 风  曰 雅 颂 号 四 诗 当 讽 咏

shī jì wáng chūn qiū zuò yù bāo biǎn bié shàn wù sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng
诗 既 亡 春 秋 作 寓 褒 贬 别 善 恶 三 传 者  有 公 羊

yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng jīng jì míng fāng dú zǐ cuō qí yào  jì qí shì
有 左 氏 有 谷 梁 经 既 明  方 读 子 撮 其 要  记 其 事

wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng jīng zǐ tōng dú zhū shǐ
五 子 者 有 荀 扬 文 中 子 及 老 庄 经 子 通  读 诸 史

kǎo shì xì zhī zhōng shǐ zì xī nóng zhì huáng dì hào sān huáng jū shàng shì
考 世 系 知 终 始 自 羲 农 至 黄 帝 号 三 皇 居 上 世

táng yǒu yú hào èr dì xiāng yī xùn chēng shèng shì táng yǒu yǔ shāng yǒu tāng
唐 有 虞 号 二 帝 相 揖 逊 称 盛 世 唐 有 禹 商 有 汤

zhōu wén wǔ chēng sān wáng xià chuán zǐ jiā tiān xià sì bǎi zǎi qiān xià shè
周 文 武 称 三 王  夏 传 子 家 天 下 四 百 载 迁 夏 社

tāng fá xià guó hào shāng liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng zhōu wǔ wáng  shǐ zhū zhòu
汤 伐 夏 国 号 商 六 百 载 至 纣 亡  周 武 王  始 诛 纣

bā bǎi zǎi  zuì cháng jiǔ zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì chěng gān gē
八 百 载 最 长 久  周 辙 东  王 纲 坠  逞 干 戈

shàng yóu shuì  shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó wǔ bà qiáng  qī xióng chū
尚 游 说  始 春 秋  终 战 国 五 霸 强  七 雄 出

yíng qín shì shǐ jiān bìng chuán èr shì chǔ hàn zhēng gāo zǔ xīng hàn yè jiàn
嬴 秦 氏 始 兼 并 传 二 世 楚 汉 争 高 祖 兴 汉 业 建

zhì xiào píng wáng mǎng cuàn guāng wǔ xīng  wéi dōng hàn sì bǎi nián
至 孝 平  王 莽 篡  光 武 兴  为 东 汉  四 百 年

zhōng yú xiàn wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng hào sān guó qì liǎng jìn sòng qí jì
终 于 献 魏 蜀 吴 争 汉 鼎 号 三 国  迄 两 晋  宋 齐 继

liáng chén chéng wéi nán cháo dōu jīn líng běi yuán wèi fēn dōng xī
梁 陈 承 为 南 朝 都 金 陵  北 元 魏  分 东 西

yǔ wén zhōu yǔ gāo qí dài zhì suí yī tǔ yǔ bù zài chuán shī tǒng xù
宇 文 周 与 高 齐 迨 至 隋 一 土 宇 不 再 传 失 统 绪

táng gāo zǔ qǐ yì shī chú suí luàn chuàng guó jī èr shí chuán sān bǎi zǎi
唐 高 祖 起 义 师 除 隋 乱  创 国 基 二 十 传  三 百 载

liáng miè zhī guó nǎi gǎi liáng táng jìn jí hàn zhōu chēng wǔ dài
梁 灭 之  国 乃 改 梁 唐 晋  及 汉 周 称 五 代

jiē yǒu yóu yán sòng xīng shòu zhōu chán shí bā chuán nán běi hùn liáo yǔ jīn
皆 有 由 炎 宋 兴 受 周 禅  十 八 传 南 北 混 辽 与 金

dì hào fēn dài miè liáo sòng yóu cún zhì yuán xīng jīn xù xiē yǒu sòng shì
帝 号 纷 迨 灭 辽 宋 犹 存  至 元 兴 金 绪 歇  有 宋 世

yī tóng miè bìng zhōng guó jiān róng zhái míng tài zǔ jiǔ qīn shī chuán jiàn wén
一 同 灭 并 中 国 兼 戎 翟 明 太 祖 久 亲 师 传 建 文

fāng sì sì qiān běi jīng yǒng lè sì dài chóng zhēn méi shān shì
方 四 祀  迁 北 京 永 乐 嗣  迨 崇 祯  煤 山 逝

niàn èr shǐ quán zài zī  zǎi zhì luàn zhī xīng shuāi  dú shǐ zhě
廿 二 史  全 在 兹 载 治 乱  知 兴 衰  读 史 者

 kǎo shí lù tōng gǔ jīn ruò qīn mù kǒu ér sòng xīn ér wéi
考 实 录 通 古 今  若 亲 目 口 而 诵  心 而 惟

cháo yú sī xī yú sī xī zhòng ní shī xiàng tuó gǔ shèng xián shàng qín xué
朝 于 斯 夕 于 斯 昔 仲 尼 师 项 橐 古 圣 贤 尚 勤 学

zhào zhōng lìng dú lǔ lùn   bǐ jì shì xué qiě qín pī pú biān xuē zhú jiǎn
赵 中  令  读 鲁 论 彼 既 仕 学 且 勤 披 蒲 编 削 竹简

bǐ wú shū qiě zhī miǎn tóu xuán liáng zhuī cì gǔ bǐ bù jiào  zì qín kǔ
彼 无 书 且 知 勉 头 悬 梁 锥 刺 股 彼 不 教 自 勤 苦

rú náng yíng rú yìng xuě jiā suī pín xué bù chuò rú fù xīn rú guà jiǎo
如 囊 萤 如 映 雪 家 虽 贫 学 不 辍 如 负 薪 如 挂 角

shēn suī láo yóu kǔ zhuó sū lǎo quán èr shí qī shǐ fā fèn dú shū jí
身 虽 劳 犹 苦 卓 苏 老 泉 二 十 七 始 发 愤  读 书 籍

bǐ jì lǎo yóu huǐ chí ěr xiǎo shēng yí zǎo sī ruò liáng hào bā shí èr
彼 既 老 犹 悔 迟 尔 小 生 宜 早 思 若 梁 灏 八 十 二

duì dà tíng kuí duō shì bǐ jì chéng zhòng chēng yì ěr xiǎo shēng yí lì zhì
对 大 廷 魁 多 士 彼 既 成  众 称 异 尔 小 生  宜 立 志

yíng bā suì néng yǒng shī mì qī suì néng fù qí bǐ yǐng wù rén chēng qí
莹 八 岁 能 咏 诗 泌 七 岁 能 赋 棋 彼 颖 悟 人 称 奇

ěr yòu xué dāng xiào zhī cài wén jī néng biàn qín xiè dào yùn néng yǒng yín
尔 幼 学 当 效 之 蔡 文 姬 能 辨 琴 谢 道 韫 能 咏 吟

bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn ěr nán zǐ dāng zì jǐng táng liú yàn fāng qī suì
彼 女 子 且 聪 敏 尔 男 子 当 自 警 唐 刘 晏 方 七 岁

jǔ shén tóng zuò zhèng zì bǐ suī yòu shēn yǐ shì ěr yòu xué miǎn ér zhì
举 神 童 作 正 字 彼 虽 幼 身 已 仕 尔 幼 学 勉 而 致

yǒu wéi zhě yì ruò shì quǎn shǒu yè jī sī chén gǒu bù xué hé wéi rén
有 为 者 亦 若 是 犬 守 夜 鸡 司 晨 苟 不 学 曷 为 人

cán tǔ sī fēng niàng mì rén bù xué bù rú wù yòu ér xué zhuàng ér xíng
蚕 吐 丝 蜂 酿 蜜 人 不 学 不 如 物  幼 而 学 壮 而 行

shàng zhì jūn xià zé mín yáng míng shēng  xiǎn fù mǔ guāng yú qián
上 致 君  下 泽 民  扬 名 声  显 父 母  光 于 前

yù yú hòu rén yí zǐ jīn mǎn táng wǒ jiào zǐ  wéi yī jīng qín yǒu gōng
裕 于 后 人 遗 子 金 满 堂 我 教 子 惟 一 经 勤 有 功

xì wú yì jiè zhī zāi yí miǎn lì
戏 无 益 戒 之 哉 宜 勉 力

返回首页 | 设为首页 | 收藏本站 | 本站地图 | 联系我们